Actueel

» Nieuws

<<  <  Page 2 of 2

Jul 7, 2016

U begint pas aan integrale bekostiging als aan alle randvoorwaarden is voldaan.

Dit stappenplan is ontwikkeld omdat we weten dat een geboortezorgorganisatie - geleid door verloskundigen - minder kans geeft op onnodige medische interventies en betere gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind. Voor verloskundigen is het op dit moment van groot belang om de handen ineen te slaan.

 

Jul 7, 2016

Met deze mogelijkheid worden de regio’s die vanaf 2017 de overstap willen maken naar integrale bekostiging van geboortezorg gefaciliteerd. Regio’s die nog niet klaar zijn voor deze overstap, kunnen op basis van de bestaande monodisciplinaire beleidsregels blijven declareren.

Jul 1, 2016

De discussie over de invoering van een integraal tarief in de geboortezorg heeft zich tot nu toe volledig gericht op verloskundigen en gynaecologen. De achterliggende inzet van de invoering van een manier om de zorg in bulk in te kopen heeft echter niets te maken met deze beroepsgroepen. 

Jun 30, 2016

Grootste bezwaar van de leden om de Zorgstandaard in maart 2016 af te wijzen was op het punt van gezamenlijke verantwoordelijkheid door een interprofessioneel geboortezorgteam voor iedere zwangere. Vooral omdat hier geen onderbouwing voor is en het betere uitkomsten geeft voor moeder en kind. Alles samen organiseren in een geboortezorgteam – ook voor gezonde zwangeren - is niet zinnig en zuinig. Daarnaast is de KNOV tevreden over het feit dat de Verloskundige Indicatielijst (VIL) een positie heeft binnen de Zorgstandaard.

 

Jun 27, 2016

Nederland bij best scorende Europese landen babysterfte

Feiten en misverstanden geboortezorg Nederland

Jun 22, 2016

Positie verloskundige
Edith Schippers benadrukt voorts het belang van een sterke positie van de verloskundige. De verloskundige is een zorgverlener met eigen kennis, competenties en expertise. In de geboortezorg heeft zij een duidelijke en sterke positie, daar zal volgens Schippers ook geen verandering in komen

Jun 22, 2016

Prof. dr. Raymond de Vries is hoogleraar Midwifery Science, Maastricht University en codirecteur Centrum voor Bio-ethiek en Sociale Wetenschappen in Geneeskunde, University of Michigan. Dr. Pien Offerhaus en Dr. Suze Jans zijn onderzoekers in de verloskunde.

 

Wij hebben juist een systeem dat model staat voor landen die streven naar veiliger geboortes

Jun 21, 2016

"Het is toch zonde als goede initiatieven nu drie stappen terug moeten zetten, omdat de financiële vertaling van integrale geboortezorg hier te weinig ruimte voor laat."

Jun 20, 2016

 

20 juni 2016

De meeste partijen die betrokken zijn bij de geboortezorg zouden blij zijn als de minister de verplichte integrale bekostiging zou uitstellen. Dit bleek tijdens het rondetafelgesprek dat in de Tweede Kamer plaatsvond op 20 juni. Vooralsnog is het plan de nieuwe bekostiging per januari 2017 in te voeren.

Jun 17, 2016

Standpunt KNOV: geen landelijke invoering van integrale bekostiging als dit niet doordacht en zorgvuldig gebeurt en voldoet aan de volgende randvoorwaarden:

  • Verloskundigen moeten hun zelfstandige positie en hun ondernemerschap kunnen behouden, zodat zorg in de buurt voor zwangere vrouwen blijft bestaan. Dat houdt de keuzevrijheid van de zwangere vrouw in stand en voorkómt medicalisering.
  • Geen landelijke invoering binnen 3 á 5 jaar. Eerst moeten de resultaten van de huidige experimenten goed worden geëvalueerd. Van belang is dat er een brede diversiteit aan experimenten gaat plaatsvinden met zeker meerdere Midwife-Led-Continuity of Care pilots. De huidige pilots (INCAS) moeten via de innovatiemaatregel door kunnen gaan. Daar zetten we ons voor in.
  • Alle juridische, fiscale en financiële risico’s zijn ondervangen.
  • Financiering vormt het sluitstuk van de samenwerking. Belangrijk is dat alle knelpunten die door het veld zijn aangedragen moeten worden weggenomen. Voorkomen moet worden dat er chaos ontstaat in de geboortezorg.
Jun 16, 2016

Integrale bekostiging is het sluitstuk van de samenwerking en moet doordacht en zorgvuldig gebeuren.

Zorg eerst dat de inhoud en organisatie van zorg goed op orde zijn en deze bewezen verbeteringen opleveren voor de samenwerking en de kwaliteit van de geboortezorg. Anders ontstaat er chaos. − Invoering van integrale bekostiging kan alleen slagen als aan een aantal randvoorwaarden is voldaan zoals het behoud van zelfstandig ondernemerschap van verloskundigen.

Jun 13, 2016

De keuzevrijheid van de zwangere is in het geding, mag zij anno 2017 nog dicht bij huis bevallen. Gezondheidszorg op het platteland, is dat in het Bildt dan nog mogelijk?
Blijven de dorpsvoorzieningen beschikbaar en krijgen we een groei in geboortes zodat de mooie campus in St. Annaparochie een groei doormaakt met leerlingen? Dit valt of staat met het geboorte aantal en de verloskundige zorg in de wijken en dorpen.
Maandag 13 juni 2016 kregen wij hoog bezoek in Sint Annaparochie waar de Koning en de Koningin een bezoek brachten aan de campus Middelsee. Er werd een belangrijke brief overhandigd aan de Burgemeester van Sint Annaparochie Dhr. G. Krol door de verloskundepraktijken Harlingen en Stiens e/o namens Geboortezorg Bijeen. De burgemeester, zeer geïnteresseerd in het onderwerp, heeft de brief overhandigd aan onze Koning en Koningin.

Jun 1, 2016

Er is op dit moment te veel onduidelijkheid over de mogelijke onbedoelde gevolgen van integrale bekostiging en er zijn te veel knelpunten. Voorkomen moet worden dat er chaos ontstaat in de geboortezorg. Dit gaat ten koste van de samenwerking en dat bedreigt de goede zorg voor moeder en kind.

Ook vreest de KNOV dat de zelfstandige positie en ondernemerschap van de verloskundige in de geboorteketen op het spel komt te staan en dat de keuzevrijheid voor zwangeren sterk zal worden beperkt. Zorg in de wijk, dichtbij de cliënt, komt op de tocht te staan.

May 31, 2016

Hoe meer specialisten met een ‘medische bril’ meekijken, hoe meer we afdwalen naar een medisch model van zwangerschap en geboorte. Eerst moet uitgezocht worden wat goede organisatiemodellen zijn, vóórdat deze ingevoerd worden.

May 16, 2016

Er is veel ongerustheid over de op handen zijnde hervormingen in de geboortezorg. Onder vrouwen, onder professionals. Keuzevrijheid voor de vrouw en zelfstandige beroepsuitoefening voor verloskundigen staan op het spel. Minister Schippers wil binnenkort besluiten over het invoeren van een integraal systeem. Teken de petitie om ervoor te zorgen dat dit besluit niet overhaast wordt genomen.

Mar 1, 2016

Nederlandse zwangere vrouwen lopen geen risico op een infectie met het Zika virus. Dit virus wordt immers overgebracht door een mug die niet in ons land voorkomt. Er geldt wel een reisadvies voor zwangere vrouwen die naar Zuid- en Midden-Amerika willen vertrekken.

Feb 16, 2016

Vanuit alle geledingen in de verloskunde worden zorgen geuit over de plannen voor een te snelle invoering van een integraal tarief in de geboortezorg. 'De samenwerking van gynaecologen en verloskundigen staat onder druk en de focus op de inhoud van de zorg verslapt', stelt Gynaecoloog Eric Hallensleben, voorzitter van VSV Gouda.

Jan 12, 2016

Eerstelijns zorgverleners mogen zich van de Autoriteit Consument & Markt gerust verenigen om te onderhandelen met zorgverzekeraars. Zolang dit gebeurt in het belang van de cliënt of patiënt hoeven eerstelijns organisaties niet te vrezen voor achteraf opgelegde strafmaatregelen. De ACM wil dat zorgverleners de ruimte krijgen voor innovatie en verbetering in de zorg.

Jan 1, 2016

Per 1 mei is de Verklaring Arbeidsrelatie niet meer geldig. Voortaan zullen praktijken en waarnemers een contract moeten afsluiten. De Belastingdienst stuurt alle ZZP-ers binnenkort bericht over de nieuwe maatregel. De KNOV heeft een modelovereenkomst voor waarnemers ontwikkeld.

Dec 21, 2015

Het omgaan met zwangeren met wensen die afwijken van protocollen of richtlijnen is uitdagend en vergt veel communicatieve vaardigheden. Daadwerkelijke interesse, een niet veroordelende houding en respect voor de zwangere dragen bij aan een atmosfeer waarin de zwangere meer open kan staan voor de argumenten van de verloskundig zorgverlener. Het uiteindelijke doel is om de zwangere zo goed mogelijk te informeren, te verifiëren of zij de gegeven informatie goed heeft begrepen, eventuele alternatieven met haar te bespreken, zodat zij uiteindelijk goed geïnformeerd, een beslissing kan nemen.

Sep 26, 2012

Gezondheid is een dynamisch fenomeen en aandacht voor gezondheid moet worden gezien als een onlosmakelijk onderdeel van de levenskunst en niet als iets dat pas nodig is als zich ziekten aandienen. 

© Copyright 2016-2022 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio